Terms

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เว็บไซต์ https://www.caronline.net – คาร์ออนไลน์เป็นเจ้าของและจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูล เข้าไปใช้ประโยชน์ในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ถ้าท่านไม่ยอมข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
คาร์ออนไลน์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ เว็บบอร์ด รวมถึงการถามและตอบปัญหาและอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ไปทำการดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ ทำสำเนา นำออกแสดง แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือใช้เป็นส่วนประกอบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิก หรือสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์หรือสื่อใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคาร์ออนไลน์

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย